dokumenty

Stanovy spolku „KomPot, z.s.”

Založeného dle zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník

 

 

 

 

PREAMBULE

 

My občané sdružení ve spolku KomPot se dobrovolně a svobodně sdružujeme za účelem udržitelného, environmentálně a sociálně přínosného a solidárního hospodaření založeného na vzájemném sdílení přínosů a rizik hospodaření, transparentním a konsensuálním rozhodování, aktivním zapojení všech členů bez rozdílu.

 

Naši činnost budeme provádět s osobní odpovědností, ohledem na všeobecně platné mravní a morální zásady a etické a sociálně odpovědné chování. Udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí ve všech jeho podobách jsou základním předpokladem všech činností sdružení.

 

Čl. 1.

Název a sídlo

Název: KomPot, z.s. (dále jen „spolek“)

Sídlo: Pražská 239, Velké Přílepy 252 64

 

Čl. 2

Statut sdružení

1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.

2. Spolek je právnickou osobou registrovanou u Ministerstva vnitra ČR.

 

Čl. 3

Cíl činnosti spolku

 

Cílem spolku je propojení společnosti a prostředí, v němž žije. Tohoto cíle bude dosahováno zejména provozováním šetrného a udržitelného hospodářství založeného na principech ekologického zemědělství, a rozvojem lidského společenství a krajiny v místě.

 

Hlavního cíle bude dosahováno prostřednictvím cílů specifických:

1. Vybudování trvale udržitelného, environmentálně i sociálně odpovědného hospodářství s produkcí zejména zeleniny a ovoce.

2. Vytvoření společenství, v němž budou rizika a přínosy zemědělského hospodaření sdíleny, kde každý z členů bude znát původ svých potravin.

3. Široké sdílení zkušeností a praktických poznatků získaných v průběhu budování a přetváření zahrady.

4. Podpora zaměstnanosti na venkově založená na spravedlivé mzdě a sociálně odpovědných pracovních podmínkách.

5. Hospodaření, které nebude poškozovat ani vyčerpávat půdu, ale naopak, které bude posilovat její úrodnost a zvyšovat biologickou rozmanitost pozemku i jeho okolí.

6. Vytvoření žijícího a fungujícího příkladu příznivého hospodaření člověka v krajině, využívajícího především místní přírodní i kulturní zdroje.

7. Podpora aktivit na venkově - zapojení místních obyvatel, spolupráce na událostech a akcích v místě.

 

Čl. 4

Principy fungování spolku

1. Transparentnost – každý člen musí mít možnost nahlížet a rozporovat všechna rozhodnutí, kroky, financování spolku.

2. Konsensuální rozhodování - všechna rozhodnutí musejí být přijímána či minimálně tolerována všemi členy spolku, nelze přijmout rozhodnutí proti vůli některého z členů.

3. Ekologické hospodaření - s ohledem na zvyšování úrodnosti půdy, biologické diverzity, apod. Spolek hodlá používat techniky a postupy maximálně šetrné ke všem složkám životního prostředí, založené na principech ekologického zemědělství.

4. Sdílení přínosů a rizik – každý člen spolku přijímá skutečnost, že v případě nízké či žádné úrody nemusí za svůj členský příspěvek obdržet odpovídající protihodnotu v podobě produkce.

5. Solidární a zahrnující přístup – členské příspěvky, které budou nad limit ročního rozpočtu, mohou být prostřednictvím svépomocného fondu použity k uhrazení podílu méně majetných členů. Nedostatek financí nemůže být důvodem pro nepřijetí člena.

6. Aktivní zapojení – všichni členové jsou zváni k aktivní účasti na všech úrovních (administrativa, organizace, propagace i vlastní práce na zahradě a využití zahrady pro vlastní společenské účely).

7. Sdílení hodnot – všechny nehmotné výstupy (poznatky, zkušenosti) našeho spolku budou volně dostupné a šiřitelné.

8. Spolupráce – náš spolek hodlá spolupracovat na všech úrovních s dalšími organizacemi na šíření naší myšlenky a nabízí všem možnost učit se, získávat zkušenosti a prožívat sepětí člověka s půdou.

 

Čl. 5

Členství a členské příspěvky

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let.

2. Člen bude přijat na základě podání písemné či elektronické přihlášky na stanoveném formuláři a uhrazení členského příspěvku typu podporovatel, který je povinný.

3. Členství vzniká dnem uhrazení členského příspěvku na účet spolku. Dokladem členství je potvrzení o uhrazení členského příspěvku.

4. Členství zaniká:

a. vystoupením člena písemným oznámením statutárnímu orgánu či jeho zástupci,

b. úmrtím člena,

c. zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady při závažném porušení stanov sdružení,

d. zánikem spolku.

5. Spolek se zavazuje využívat přidělených členských příspěvků výhradně v souladu s těmito stanovami a cíli sdružení.

6. Členský příspěvek je dvojí:

. Podporovatel – tento typ členského příspěvku zadává právo účastnit se valných hromad, být součástí aktivit spolku v souladu s těmito stanovami. Každý z členů je povinen uhradit tento typ příspěvku. Tento typ příspěvku představuje investici do fungování spolku.

a. Odběratel – tento typ příspěvku je dobrovolný a zadává právo získávat podíl na výnosech hospodaření v souladu s těmito stanovami.

7. Výši členských příspěvků stanovuje každoročně valná hromada.

8. Členské příspěvky jsou nevratné. V ojedinělých případech může valná hromada rozhodnout jinak.

 

Čl. 6

Svépomocný fond

1. Spolek smí vytvářet finanční rezervu, která bude ukládána v tzv. svépomocném fondu.

2. Do fondu budou ukládány prostředky rozhodnutím valné hromady.

3. Použití prostředků z fondu musí schválit valná hromada.

4. Podrobnosti využití prostředků z fondu stanovuje organizační řád spolku.

 

 

Čl. 7

Práva a povinnosti členů

1. Člen spolku má právo:

a. účastnit se jednání valné hromady,

b. volit orgány spolku,

c. být volen do orgánů spolku,

d. obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

e. být pravidelně informován o činnosti spolku.

 

2. Člen má povinnost zejména:

a. dodržovat stanovy spolku,

b. účastnit se valné hromady (min. 1 x ročně),

c. podílet se na plnění cílů spolku,

d. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,

e. platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou spolku,

f. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku,

g. podílet se na práci na zahradě minimálně 4 dny za rok.

 

Čl. 8

Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou:

a. valná hromada,

b. koordinační skupina spolku,

c. pokladník spolku,

d. pracovní skupiny.

 

Čl. 9

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.

3. Valnou hromadu svolává spolek podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Koordinační skupina svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů spolku.

4. Valná hromada zejména:

a. rozhoduje o změnách stanov spolku,

b. schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční uzávěrku hospodaření,

c. stanovuje výši členských příspěvků,

d. volí členy koordinační skupiny spolku a pokladníka,

e. rozhoduje o zrušení členství,

f. rozhoduje o zrušení spolku.

5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Není-li přítomna nadpoloviční většina všech členů, má koordinační skupina povinnost svolat do jednoho měsíce náhradní valnou hromadu, která je usnášeníschopná vždy.

6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

7. Valná hromada rozhoduje na základě konsensuálního rozhodování. Rozhodnutí je tak přijato pouze tehdy, pokud s ním všichni souhlasí nebo jej alespoň tolerují.

 

Čl. 10

Koordinační skupina (KS) spolku

1. KS zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem a odpovídá za správný chod organizace.

2. Každý člen KS je oprávněn jednat jménem spolku a zastupovat jej navenek samostatně na základě pověření uděleného rozhodnutím celé KS.

3. KS je výkonným orgánem spolku, která za svou činnost odpovídá valné hromadě. KS řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.

4. Členství v KS vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.

5. Členové KS jsou voleni na 2 roky s možností opakovaného znovuzvolení.

6. KS má nejméně 4 a maximálně 6 členů.

7. KS svolává k tomu pověřený člen nejméně jedenkrát za dva měsíce.

8. Koordinační skupina zejména:

a. koordinuje činnost spolku,

b. svolává valnou hromadu,

c. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,

d. přijímá malá rozhodnutí, která jsou stanovena v organizačním řádu.

9. KS je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. KS smí rozhodovat i prostřednictvím elektronické komunikace v případě, že se do rozhodnutí zapojí všichni členové KS.

10. KS rozhoduje konsensuálně.

11. Člen koordinační skupiny může být odvolán před uplynutím funkčního období rozhodnutím valné hromady, pokud jsou shledány vážné nedostatky v jeho činnosti.

 

Čl. 11

Pokladník spolku

1. Pokladník je volen valnou hromadou.

2. Pokladník se automaticky stává členem koordinační skupiny.

3. Funkční období pokladníka jsou 2 roky.

4. Pokladník může být odvolán před uplynutím funkčního období rozhodnutím valné hromady či koordinační skupiny, pokud jsou shledány vážné nedostatky v jeho činnosti.

5. Pokladník:

a. dohlíží na uhrazení členských příspěvků,

b. má pravomoc kontaktovat členy za účelem uhrazení příspěvků a při neuhrazení příspěvku do stanoveného termínu podává valné hromadě návrh na vyloučení člena,

c. disponuje přístupem k finančním prostředkům spolku a smí s nimi nakládat na základě rozhodnutí koordinační skupiny.

 

Čl. 12

Pracovní skupiny

1. Pracovní skupiny vznikají ad hoc k jednotlivým důležitým krokům spolek.

2. Členy pracovních skupin mohou být všichni členové spolku.

3. Počet členů pracovních skupin není omezen.

4. Pracovní skupiny mají oprávnění navrhovat koordinační skupině a valné hromadě návrhy řešení témat probíraných v dané pracovní skupině.

 

Čl. 13

Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2. Zdroji majetku jsou zejména:

a. členské příspěvky členů,

b. dary a příspěvky právnických a fyzických osob,

c. výnosy majetku,

d. dotace a granty,

 

3. Spolek nevytváří zisk, veškeré prostředky jsou investovány zpět do hospodaření spolku k dosahování jeho hlavního cíle.

4. Za hospodaření spolku odpovídá koordinační skupina spolku, která každý rok předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

5. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

 

Čl. 14

Zánik spolku

1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valné hromady,

2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 

Čl. 15

Komunikace mezi členy

1. Všichni členové se zavazují jednat v součinnosti s ostatními členy spolku a společné záležitosti komunikovat na platformě spolku.

2. Konkrétní preferované způsoby informovaní a vzájemné komunikace upravuje organizační řád spolku.

 

 

Čl. 16

Závěrečná ustanovení

1. Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád spolku.

2. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

 

 

 

Novinky

Říjnový zpravodaj

Přečtěte si, co je u nás nového.

.: Více :.

Kurz Pěstuj ekologicky!

Celosezónní praktický kurz ekologického pěstování pro začátečníky.

.: Více :.